Visie en Missie

Een wereldse buurtschool

De Drietand wil een school zijn voor kinderen uit de buurt en directe omgeving. Een plek waar zij zich goed voelen en waar ze de toerusting krijgen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig en gelukkig persoon. Onze school wil in de buurt bekend staan als een goede, prettige en vooral veilige school, waar je je als kind en ouder op je gemak voelt. Wij baseren ons handelen op de katholieke grondslag.

Als school hanteren we drie hoofdregels, waaraan we ons denken en handelen koppelen:

Ik ben Ik en Jij bent Jij dat is waar, we houden rekening met elkaar:

Ieder mens is uniek. Wij willen de kinderen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven, wij willen hun eigenheid benadrukken. Leerlingen moeten trots zijn op zichzelf, op hun cultuur en levensbeschouwing. Wij willen ze daarbij helpen.

Rustig lopen zonder storen, de anderen hoeven je niet te horen:

Respect voor de ander. Wij besteden veel aandacht aan het creëren en in stand houden van een goede sfeer op school. Kinderen leren om de eigenaardigheden, de cultuur en de levensbeschouwing van elkaar te respecteren en te waarderen.

We zorgen samen voor de spullen:

Zorg voor de omgeving, voor de natuur. Wij leren de kinderen zorgvuldig om te gaan met hun eigen spulletjes, met die van anderen en met hun leefomgeving.

De missie van onze school

Wij formuleren de missie in algemene doelstellingen. Deze zijn op te vatten als richtinggevende uitspraken, die in het schoolplan nader worden uitgewerkt:

De school heeft een opvoedende taak, die gericht is op de persoonlijkheidsvorming van het individuele kind en op de omgang met anderen.

De leerstof, vaardigheden en houdingen die op onze school worden overgedragen, staan ten dienste van deze persoonlijkheidsvorming.

Onze school stelt het kind in de gelegenheid om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen op het sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve, motorische en zintuiglijke vlak.

Wij willen inspelen op verschillen tussen kinderen en maximaal tegemoet komen aan de drie basisbehoeften van kinderen: geloof in eigen kunnen (competentie), de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie) en de behoefte aan waardering van anderen (relatie). Tevens willen wij de kinderen leren bewust te worden van zichzelf, opdat zij beseffen dat zij zelf keuzes moeten maken en invloed uit kunnen oefenen op het verloop van hun leven. Om dat waar te kunnen maken in de bijzondere situatie van onze school, streven wij naar een krachtige leeromgeving. Dat is een leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden, leren van en met elkaar en leren in een passende zelfstandigheid te werken.

Onze school wil kinderen leren dat elke samenleving behoort te zorgen voor een leefbare wereld en welzijn voor iedereen. Ook willen wij kinderen leren kritisch te zijn ten opzichte van de samenleving en hen leren functioneren in een internationale gemeenschap. Dat betekent ook dat onze school een bijdrage levert aan de acceptatie van andere culturen naast de Nederlandse cultuur.

Kinderen die van De Drietand afkomen hebben geleerd te leren. Dat wil zeggen: ze kunnen zelfstandig werken, ze zijn creatief in doen en denken, hebben geleerd keuzes te maken, ze zijn zelfbewust en kritisch zodat ze met een goede kans op succes het voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Archief

Nieuwsbrief aanmelden

  • Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en u ontvangt regelmatig updates over onze activiteiten.

 

Vrije Dagen